DHËNIE 2016

Nga zgjedhja e top 200 kompanitë më të mëdha për vitin 2016 - është rangu tjetër

59 vend - Detoil / Kumanovo / Industria e naftës / Numri mesatar i të punësuarve 88 / klasën në 2015-99 vend